Có 1 kết quả:

zhuó jiàn

1/1

zhuó jiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to see clearly
(2) deep insight
(3) profound view