Có 1 kết quả:

zāi qū

1/1

zāi qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) disaster area
(2) stricken region