Có 1 kết quả:

zāi chǎng

1/1

zāi chǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) disaster area
(2) scene of accident