Có 1 kết quả:

zāi qíng

1/1

zāi qíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) disastrous situation
(2) calamity