Có 1 kết quả:

zāi xīng ㄗㄞ ㄒㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

comet or supernova viewed as evil portent

Một số bài thơ có sử dụng