Có 1 kết quả:

zāi xīng

1/1

zāi xīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

comet or supernova viewed as evil portent

Một số bài thơ có sử dụng