Có 1 kết quả:

zāi huāng

1/1

zāi huāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) natural disaster
(2) famine