Có 1 kết quả:

zāi nàn

1/1

zāi nàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) disaster
(2) catastrophe