Có 1 kết quả:

zāi nàn piàn

1/1

zāi nàn piàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

disaster movie