Có 1 kết quả:

zāi xīng

1/1

zāi xīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

comet or supernova viewed as evil portent