Có 1 kết quả:

càn làn

1/1

càn làn

giản thể

Từ điển phổ thông

rực rỡ

Từ điển Trung-Anh

(1) to glitter
(2) brilliant
(3) splendid