Có 1 kết quả:

chuī shì yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) cook
(2) kitchen worker