Có 1 kết quả:

chuī jù

1/1

chuī jù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cooking utensils
(2) cookware
(3) cooker