Có 1 kết quả:

Yán dì

1/1

Yán dì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Flame Emperors (c. 2000 BC), legendary dynasty descended from Shennong 神農|神农[Shen2 nong2] Farmer God

Một số bài thơ có sử dụng