Có 1 kết quả:

yán xìng fǎn yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

inflammation response