Có 1 kết quả:

yán rè

1/1

yán rè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) blistering hot
(2) sizzling hot (weather)