Có 1 kết quả:

yán rè ㄧㄢˊ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) blistering hot
(2) sizzling hot (weather)