Có 1 kết quả:

chǎo fàn

1/1

chǎo fàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fried rice
(2) (slang) (Tw) to have sex