Có 1 kết quả:

xuàn mù

1/1

xuàn mù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to dazzle
(2) to inspire awe