Có 1 kết quả:

xuàn yào

1/1

xuàn yào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dazzling
(2) to show off
(3) to flaunt