Có 1 kết quả:

pào yǒu

1/1

pào yǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fuck buddy
(2) friend with benefits