Có 1 kết quả:

pào huǒ

1/1

pào huǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) artillery barrage
(2) gunfire