Có 1 kết quả:

pào huī

1/1

pào huī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cannon fodder