Có 1 kết quả:

bǐng rán

1/1

bǐng rán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be manifest for everyone to see