Có 1 kết quả:

bǐng zhù

1/1

bǐng zhù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) eminent
(2) renowned