Có 1 kết quả:

zhá wán zi

1/1

zhá wán zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) croquettes
(2) deep fried food balls