Có 1 kết quả:

zhà dàn zhī fù

1/1

Từ điển Trung-Anh

Aviation Thermobaric Bomb of Increased Power (ATBIP), or Father of All Bombs, a powerful Russian bomb