Có 1 kết quả:

zhà huǐ

1/1

zhà huǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to blow up
(2) to destroy with explosives