Có 1 kết quả:

zhá yóu bǐng

1/1

zhá yóu bǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

deep-fried cake