Có 1 kết quả:

diǎn duì diǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

p2p (peer-to-peer)