Có 1 kết quả:

diǎn jiǎn

1/1

diǎn jiǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to inspect one by one
(2) to list individually