Có 1 kết quả:

diǎn yān qì

1/1

diǎn yān qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cigarette lighter (in a car)
(2) 12-volt cigarette lighter receptacle