Có 1 kết quả:

diǎn xuǎn

1/1

diǎn xuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to select
(2) (computing) to click on (one of several options)
(3) to navigate to (a webpage)