Có 1 kết quả:

wèi rén mín fú wù ㄨㄟˋ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄈㄨˊ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Serve the People!, CCP political slogan