Có 1 kết quả:

liàn dān

1/1

liàn dān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to concoct pills of immortality