Có 1 kết quả:

liàn dān shù

1/1

liàn dān shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) maker of immortality pill
(2) concocting magic pills