Có 1 kết quả:

liàn zhī wèi dìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to spend a long time thinking about sth while unable to reach a decision