Có 1 kết quả:

liàn rǔ ㄌㄧㄢˋ ㄖㄨˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to condense milk (by evaporation)
(2) condensed milk