Có 1 kết quả:

liàn zhì

1/1

liàn zhì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(chemistry) to refine