Có 1 kết quả:

liàn huà

1/1

liàn huà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to refine
(2) refining (e.g. oil, chemicals etc)