Có 1 kết quả:

liàn yóu

1/1

liàn yóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

oil refinery