Có 1 kết quả:

liàn jiāo

1/1

liàn jiāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) coking
(2) the process of producing coke from coal