Có 1 kết quả:

liàn yù

1/1

liàn yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

purgatory