Có 1 kết quả:

liàn gāng chǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

steel mill