Có 1 kết quả:

làn zǎi

1/1

làn zǎi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rogue
(2) rowdy
(3) unreliable chap