Có 1 kết quả:

làn wū huò

1/1

làn wū huò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) loose woman
(2) slut