Có 1 kết quả:

làn ní hú bù shàng qiáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 爛泥扶不上牆|烂泥扶不上墙[lan4 ni2 fu2 bu4 shang4 qiang2]