Có 1 kết quả:

làn màn

1/1

làn màn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) brightly colored
(2) unaffected (i.e. behaving naturally)