Có 1 kết quả:

làn shé tóu

1/1

làn shé tóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to gossip
(2) to blab
(3) a blab-mouth