Có 1 kết quả:

làn zuì

1/1

làn zuì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dead drunk
(2) completely drunk