Có 1 kết quả:

wū lán

1/1

wū lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dark blue