Có 1 kết quả:

wū guī

1/1

wū guī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tortoise
(2) cuckold